Ziemas logu šķidrums SCREENWASH AD -20°C

Ziemas logu šķidrums SCREENWASH AD -20°C

Piemērots lietošanai mainīgos laikapstākļos

Tilpums:
1 L, 4 L, 25 L, 200 L
Tips: ziemas (–20 °C)
Apraksts: Pēc jaunas formulas izstrādāts AD stiklu mazgāšanas līdzeklis ar patīkamu citronu aromātu. Šis AD stiklu mazgāšanas līdzeklis atšķiras ar dabai draudzīgu un ērti lietojamu iepakojumu. Stiklu mazgāšanas līdzeklis tvertnē, caurulītēs vai smidzinātājos faktiski neaizsalst līdz –20°C, ātri un efektīvi kausē apledojumu, nebojā automobiļa krāsas un lakas pārklājumu, plastmasas un gumijas detaļas.

UZMANĪBU! H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233 Tvertni stingri noslēgt. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.