Ledus atkausētājs DE-ICER AD

Ledus atkausētājs DE-ICER AD

Atkausē automašīnas stiklu no ledus un novērš tā turpmāku veidošanos

Tilpums: 
0,5 L
Tips: ziemas
Apraksts: Ledus atkausēšanas līdzeklis pasargā no atkārtotas stikla aizsalšanas, uzlabo redzamību, nekaitē krāsotām virsmām.

BĪSTAMI! H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233 Tvertni stingri noslēgt. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.