Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -38°C G13

Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -38°C G13
Tilpums: 1 L, 5 L
Īpašības: Augstākās kvalitātes dzesēšanas šķidrums uz etilēnglikola un glicerīna bāzes paredzēts mūsdienu automašīnu dzinēju dzesēšanai. Pilnībā savietojams ar iepriekšējiem G11, G12/G12+ ir G12++ dzesēšanas šķidrumiem. Paredzēts izmantošanai automobiļu dzesēšanas sistēmas līdz 38°C. Tas aizsargā dzinēju no sasalšanas, pārkaršanas, kavitācijas korozijas. Ražots pēc kombinētas organisko piedevu un stabilizēto silikātu tehnoloģijas (Si-OAT). Tas tiek klasificēts kā ilga mūža (long-life) dzesēšanas šķidrums. Nesatur nitrītus, amīnus, fosfātus, borātus.

UZMANĪBU! H302: Kaitīgs, ja norij. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). P102: Sargāt no bērniem. P264: Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalot muti. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.
Standarti un automašīnu ražotāju apliecinājumi: VW TL 774 J (G13), BS 6580, FVV HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE J 1034, JIS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, EMPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415C