Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C Standart Green

Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C Standart Green

Visām benzīna un dīzeļdzinēju automašīnu dzesēšanas sistēmām

Tilpums: 1 KG, 5 KG, 25 KG
Apraksts: • Paredzēts visām benzīna un dīzeļdzinēju dzesēšanas sistēmām, tostarp no alumīnija sakausējuma ražotajiem dzinējiem;
• Rada apstākļus normālam dzinēja darba režīmam, novēršot tā sasalšanu un aizsargājot pret koroziju;
• Pie augstas temperatūras neputo;
• Ekspluatācijas laiks - aptuveni 2 gadi.

UZMANĪBU! H302: Kaitīgs, ja norij. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). P102: Sargāt no bērniem. P264: Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalot muti. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.
Tilpums: 25 KG, 220 KG
Apraksts: Atšķaidot dzesēšanas šķidrumu attiecībā 1:1 , sasalšanas temperatūra kļūst par -36 ° C. Pirms ielejot automašīnas dzesēšanas sistēmā dzesēšanas šķidruma koncentrātu, tas ir jāatšķaida ar mīkstu ūdeni.

UZMANĪBU! H302: Kaitīgs, ja norij. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). P102: Sargāt no bērniem. P264: Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalot muti. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.