Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C G12 Red

Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C G12 Red

Izgatavots pēc organisko piedevu tehnoloģijas (OAT)

Tilpums: 1 L, 5 L, 25 L, 220 KG
Apraksts: • Paredzēts mūsdienu automašīnām, kurās vairākas dzinēja detaļas ir no dzelzs;
• Izgatavots saskaņā ar bioloģiskās piedevas OAT (Organiz Additive Technology) tehnoloģiju;
• Nesatur silikātus, borātus amīnus, nitrītus un fosfātus;
• Nodrošina efektīvu plastmasas poliamīda daļu aizsardzību (dzesēšanas sistēma izplešanās tvertne);
• Aizsargā dzinēju no sasalšanas, pārkaršanas un kavitācijas korozijas;
• Sastāvā esošā organiskā piedeva absorbē tikai korozijas bojātās vietas. Tas netraucē siltuma maiņai, kā arī paildzina ekspluatācijas laiku līdz 5 gadiem;
• Satur efektīvu hibrīdo korozijas inhibitoru maisījumu ar organisko un neorganisko vielu piedevām, ieskaitot silikātu, kā arī kā unikālu silikāta piedevu stabilizatoru;
• Paredzēts ilgstošākai dzesēšanas šķidrumu izmantošanai;
• Pārsniedz daudzu automašīnu ražotāju prasības.

UZMANĪBU! H302: Kaitīgs, ja norij. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). P102: Sargāt no bērniem. P264: Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalot muti. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.
Tilpums: 1 L, 5 L, 25 L, 220 KG
Apraksts: Atšķaidot dzesēšanas šķidrumu attiecībā 1:1 , sasalšanas temperatūra kļūst par -36 ° C. Pirms ielejot automašīnas dzesēšanas sistēmā dzesēšanas šķidruma koncentrātu, tas ir jāatšķaida ar mīkstu ūdeni.

UZMANĪBU! H302: Kaitīgs, ja norij. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). P102: Sargāt no bērniem. P264: Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalot muti. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.