Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C G11 Green

Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C G11 Green

Palielināta plastmasas detaļu aizsardzība

Tilpums: 1 L, 5 L, 25 L, 220 KG
Īpašības: • Paredzēts mūsdienu vieglo automašīnu, autobusu un kravas automašīnu dzinējiem, kuros vairākas detaļas ir izgatavotas no alumīnija;
• Nodrošina pastiprinātu plastmasas poliamīda daļu aizsardzību (dzesēšanas sistēmas izplešanās tvertne);
• Aizsargā dzinēju no sasalšanas, pārkaršanas, kavitācijas korozijas;
• Satur efektīvu hibrīdo korozijas inhibitoru maisījumu ar organiskajām un neorganiskajām piedevām, piemēram, silikātu, kā arī unikālus silikāta piedevu stabilizatorus;
• Nesatur amīnus, nitrītus un fosfātus;
• Šķidrums paredzēts paildzinātai (līdz 3 gadiem) dzesēšanas šķidrumu izmantošanai;
• Pārsniedz daudzu automašīnu ražotāju prasības.

UZMANĪBU! H302: Kaitīgs, ja norij. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). P102: Sargāt no bērniem. P264: Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalot muti. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.
Tilpums: 1 L, 5 L, 25 L, 220 KG
Apraksts: Atšķaidot dzesēšanas šķidrumu attiecībā 1:1 , sasalšanas temperatūra kļūst par -36 ° C. Pirms ielejot automašīnas dzesēšanas sistēmā dzesēšanas šķidruma koncentrātu, tas ir jāatšķaida ar mīkstu ūdeni.

UZMANĪBU! H302: Kaitīgs, ja norij. H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). P102: Sargāt no bērniem. P264: Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P270: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalot muti. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.